Cam Newton Posted His Own Mugshot From A 2008 Arrest So People Can 'Learn' From His Story

Cam Newton

Cam Newton Posted His Own Mugshot From A 2008 Arrest So People Can 'Learn' From His Story

"I vowed to myself on this day that I will be better from this situation."

Published November 21, 2017

November 21, 2008 — it was the day that nearly derailed Cam Newton's career and life from what he knows it as today.

The then-University of Florida backup quarterback was arrested on that day for stealing a student's laptop and was charged with felony counts of burglary, obstructing justice and larceny, as reported by TMZ Sports.

Now, exactly nine years later, Newton decided to look back on that day by posting his 2008 mugshot on Instagram and explaining that people can "learn" from his story.

"I contemplated posting this and even reluctant about it, but as I think about my life and the MANY things I'm THANKFUL for, I want to be an OPEN book, so people can hear my testimony and learn from the FLAWS and mistakes I MADE!" Newton wrote on his IG post. "On this day 11/21/2008 I was arrested for a stolen laptop and I'm sure you're asking yourself where is he going with this story."

Newton added: "The moral of the story is this ... on this date I THOUGHT my life and my career was OVER and the fact that I had shamed my family with the media coverage surrounding this situation I vowed to myself on this day (9 years ago) that 'I will be BETTER from this situation'. What you must learn from this story is this: If you live your life listening to what OTHER people are saying what you should do AND NOT YOUR OWN, shame on YOU!"

Read his entire IG post below.

į ¢öñtëmplâtëd pöštįñg thįš âñd ëvëñ rëlü¢tâñt âböüt įt büt âš į thįñk âböüt mÿ lįfë âñd thë MÅNŸ thįñgš įm THÅNKFŪŁ för; į wâñt tö bë âñ Ø₽ËN böök šö pëöplë ¢âñ hërë mÿ tëštįmöñÿ âñd lëârñ fröm thë FŁÅ₩š âñd mįštâkëš į MÅDË❗️öñ thįš dâÿ 11/21/2008 į wâš ârrëštëd för â štölëñ ŁÅ₽töp âñd įm šürë ÿöür âškįñg ÿöüršëlf whërë įš hë göįñg wįth thįš štörÿ büt thë mörâl öf thë štörÿ įš thįš.... öñ thįš dâtë į THØŪGHT mÿ lįfë âñd mÿ ¢ârëër wâš ØVËR âñd thë fâ¢t thât į hâd šhâmëd mÿ fâmįlÿ wįth thë mëdįâ ¢övërâgë šürröüñdįñg thįš šįtüâtįöñ į vöwëd tö mÿšëlf öñ thįš dâÿ (9ÿrš âgö) thât "į wįll ßË ßËTTËR fröm thįš šįtüâtįöñ" whât ÿöü müšt lëârñ fröm thįš štörÿ įš thįš; įf ÿöü lįvë ÿöür lįfë lįštëñįñg tö whât ØTHËR pëöplë ârë šâÿįñg whât ÿöü šhöüld dö ÅND NØT ŸØŪR Ø₩N; šhâmë öñ ŸØŪ! į ¢âñ höñëštlÿ šâÿ tö ÿöü tödâÿ thât NØöñë gâvë më â ¢hâñ¢ë tö šü¢¢ëëd döwñ bâd įñ mÿ šįtüâtįöñ âñd įf į wöüld hâvë lįštëñëd tö thöšë pëöplë thât šâįd į €ÅNT, ₩HØ KNØ₩š whërë į wöüld bë tödâÿ. šö įm ËXTRËMËŁŸ THÅNKFŪŁ FØR GØDš mër¢ÿ, grâ¢ë, âñd FÅVØR övër mÿ Ł1FË; šö įf į ¢âñ dö įt wįth mÿ ¢įr¢ümštâñ¢ëš šürëlÿ ÿöü ¢âñ dö įt âñd ßË ₩HÅTËVËR ŸØŪ ₩ÅNT TØ ßË wįth HÅRD ₩ØRK âñd ₽ËR$1$TËN€Ë❗️ -1ØVË šįdë NØTË: âñd pëöplë wöñdër whÿ į plâÿ thë gâmë thë wâÿ į dö, â¢t thë wâÿ į â¢t, drëšš thë wâÿ į drëšš, âñd ëvëñ Ł1VË thë wâÿ į Ł1VË bë¢âüšë įñ šömë pëöplëš ëÿëš "įm ñöt šüppöšëd tö bë hërë" büt įñ mÿ ëÿëš įm ñöt göįñg tö hâvë ÅNŸ rëgrëtš wįth thë šë¢öñd ¢hâñ¢ë GØD hâš gįvëñ më❗️ "(bâll šö hârd) įm šhö¢këd töö ĪM $Ū₽₽Ø$ËD TØ ßË ŁØ€KËD Ū₽ TØØ įf ÿöü 뚢âpëd whât į'vë 뚢âpëd ŸØŪ'D ßË 1N ₽ÅR1$ GËTT1NG MË$$ËD Ū₽ TØØ" -JÅŸż #iWmW -1OVE #šhįñëTHRŪthëŠHÅDË #1FįČÅNdö1TÿöüĆÅNtö #frömTHËčöñćrëtëWHØkñëwÅflöwërWØŪŁDgröw #įŪŠËmÿ1NFŁŪËNČËtö1NŠPÏRË

A post shared by Cam Newton (@cameron1newton) on

Whew. Wow.

Newton struck a plea deal and the charges against him were dropped after he finished a pretrial diversion program, as TMZ reported. He transferred from Florida to Blinn College, a junior college in Texas, in January 2009, before signing with Auburn University.

There, he cleaned up his image and dazzled on the field, earning the 2010 Heisman Trophy and leading Auburn to a national championship victory in January 2011.

That propelled Newton to being selected by the Carolina Panthers as the top overall pick in the 2008 NFL Draft.

And the rest is history, as the 28-year-old Newton is currently in his seventh season as an NFL QB and has a league MVP (2015) and three Pro Bowl selections (2011, 2013, 2015) to his name. 

BET Sports News — Get the latest news and information about African-Americans in sports, including weekly recaps, celebrity news and photos of your favorite Black athletes.

 

Written by BET Staff

(Photo: Thearon W. Henderson/Getty Images)

COMMENTS

Latest in news